PRAWO KARNE

Apelacja

Dla naszej Kancelarii nie ma spraw nie do rozwiązania. Dzielimy jedynie sprawy na te mniej i bardziej skomplikowane. Jeśli powierzasz nam swoją sprawę, podchodzimy do niej z pełnym profesjonalizmem i zaangażowaniem. Prowadzimy ją od początku do końca, dlatego nie pozostajemy na wyroku Sądu I instancji, jeśli nie jest dla ciebie zadowalający. Równie profesjonalnie i rzetelnie dbamy o zmiany negatywnego wyroku.

Co możesz zatem zrobić w sytuacji, kiedy wyrok nie jest dla Ciebie satysfakcjonujący? Możesz złożyć do sądu odwoławczego apelację.

Czym jest apelacja?

Apelacja to środek odwoławczy od wyroku wydanego przez Sąd I instancji, który można wnieść od nieprawomocnych orzeczeń sądowych do Sądu II instancji. Warto korzystać z możliwości wniesienia apelacji, gdyż obecnie spotykamy się z sytuacjami, kiedy bardzo często sądy omyłkowo nie zapoznają się z istotnymi dowodami w sprawie lub po prostu popełniają błędy w pisowni, zaważające na końcowej interpretacji wyroku.

Czy apelacja Ci przysługuje?

Prawo do wniesienia apelacji przysługuje przede wszystkim stroną postępowania, ale uwaga… też prokuratorowi czy innym upoważnionym do tego podmiotom. A zatem, jeżeli uznasz, że Sąd wydał wyrok czy postanowienie dla Ciebie korzystne, możesz spotkać się z sytuacją, kiedy to prokurator wniesie apelację, oczywiście świadczącą na Twoją niekorzyść. Co robić w takiej sytuacji? Najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie sprawy profesjonaliście. Każdy z naszych adwokatów ma ogromne doświadczenie w zakresie spraw apelacyjnych. Nie bazujemy wyłącznie na „suchej” wiedzy, ale także na latach praktyki i rozwiązanych pomyślnie spraw.

Jeśli potrzebujesz więc pomocy przy sprawie apelacyjnej, skontaktuj się z naszą kancelarią. Udzielimy Ci porady prawnej i pomożemy rozwiązać Twoje problemy.

Kiedy jednak zdecydujesz się na sporządzenie samodzielnie apelacji, musisz wiedzieć jakie konkretne elementy musi zawierać apelacja. Jest ona dokumentem dość złożonym, a więc przygotowanie jej wymaga czasu i precyzji, a także znajomości przepisów prawa.

Jeśli uporasz się z opracowaniem apelacji, czas na jej złożenie do sądu. Odpowiednim sądem do złożenia apelacji, będzie sąd, który wydał wyrok, od którego się odwołujesz. Masz czas na dokonanie tego w przeciągu 14 dni od dnia dostarczenia Ci wyroku wraz z uzasadnieniem.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Możliwe jest też uzyskanie odpowiedzi na nurtujące Cię pytania poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie bądź adresu e-mail.

 

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Apelacja jest środkiem odwoławczym od orzeczeń sądów I instancji. Jeżeli wydany wyrok nie satysfakcjonuje Cię, masz prawo do złożenia apelacji.

Termin na złożenie apelacji wynosi 14 dni i rozpoczyna się od dnia otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem.

Apelację mogą wnieść strony postępowania oraz ich obrońcy, czy pełnomocnicy.

Apelacja jest bezzasadna, kiedy nie ma ona podstawy, jest nieuzasadniona lub bezpodstawna. A więc bezzasadną apelacją jest ta apelacja, której zarzuty i wnioski nie są uzasadnione i nie mają znaczenia w danej sprawie.

Nie istnieje termin, który określałby czas, jaki ma sąd na rozpatrzenie apelacji.

Sąd rozpoznaje sprawę w składzie trzech sędziów. Natomiast rozpatrzenie apelacji sąd dokonuje na posiedzeniu niejawnym, orzekając w składzie jednego sędziego, z wyjątkiem wydania wyroku.

Apelacja jak już wspomnieliśmy wcześniej jest środkiem odwoławczym, a więc w pewnym rodzaju szansą na uzyskanie dogodniejszego wyroku. Prawidłowe wniesienie apelacji zapobiega uprawomocnieniu się zaskarżonego wyroku, aż do czasu zakończenia postępowania odwoławczego. A więc, tłumacząc wprost apelacja ma sens, gdyż jej złożenie może polepszyć sytuacje osoby niezadowolonej z wydanego wyroku, a mówiąc dokładniej, może zmienić wyrok na korzyść wnoszącego apelację. 

Apelację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem. Również w tym terminie można wnieść kilka pism apelacyjnych, z tym że wszystkie te pisma zostaną rozpatrzone na jednej rozprawię, rozprawie odwoławczej.

Osobie, która otrzymała od spadkodawcy za jego życia darowiznę, wartości równej wysokości należnego zachowku nie przysługuje prawo do zachowku. O zachowek można się strać tylko wtedy, gdy wartość przekazanej darowizny za życia przez zmarłego jest mniejsza od wartości należnego zachowku. 

Po przegranej apelacji można skorzystać jeszcze z jednej możliwości, a mianowicie złożenia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Kasacja jest to nadzwyczajny środek zaskarżenia, z którym spotykamy się znacznie rzadziej niż z apelacją. Kasację bowiem mogą wnieść tylko uprawnione strony postępowania np. obrońca oskarżonego.

Kasacje można wnieść na prawomocne postanowienie bądź orzeczenie sądu II instancji. Natomiast apelacja dotyczy decyzji wydanych przez sąd I instancji.

Tak, apelacja może zostać odrzucona. Sąd odrzuca apelację, która jest spóźniona, nieopłacona lub z innych przyczyn niedopuszczalna. Sąd odrzuci apelację też w sytuacji, kiedy wezwane strony do poprawienia błędów nie dokonają tego w wyznaczonym terminie.

Apelacja, która wnoszona jest od wyroku sądu okręgowego i nie pochodzi od prokuratora, musi być sporządzona i podpisana przez prawnika, obrońcę lub pełnomocnika.

Wniesienie apelacji w sprawie karnej jest wolne od jakichkolwiek opłat sądowych.

Porozmawiajmy o Twojej sprawie

Zapraszamy do naszej kancelarii lub kontaktu przez maila, telefon lub formularz kontaktowy na dole strony.

ARTYKUŁY

Nasze wpisy powiązane z apelacją

SH Kancelaria Prawna, Prawnik Rzeszów, Prawnik Nowy Sącz

Apelacja

Niejednokrotnie bywa, że wydany wyrok przez sąd w I instancji nie jest satysfakcjonujący dla naszych...

Zapraszamy do naszej kancelarii od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00 oraz w soboty w godzinach 10:00 – 14:00.

Potrzebujesz konsultacji? Napisz:

  Arkadiusz Słupek

  Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie spadkowym oraz prawie własności. Zajmuje się sprawami z tematyki prawa karnego oraz doradztwem obsługi prawnej firm. Oferuje doradztwo w języku angielskim, mając na uwadze klientów obcojęzycznych.

  Niejednokrotnie bywa, że wydany wyrok przez sąd w I instancji nie jest satysfakcjonujący dla naszych klientów. W takich przypadkach istnieje możliwość złożenia apelacji. Czym jest apelacja i komu przysługuje? Na to pytanie odpowiemy w tym artykule, opisując instytucje apelacji.

  Czym jest apelacja?

          Apelacja jest środkiem odwoławczym zagwarantowanym przez polskie prawo, mające na celu ponowne zaznajomienie się z daną sprawą przez sąd wyższej instancji. Oznacza to, że sąd II instancji ponownie zajmie się sprawą i albo uzupełni braki sądu I instancji i wyda odmienny wyrok, albo potwierdzi prawidłowość wydania wyroku i utrzyma go w mocy (o innych możliwościach sądu II instancji w dalszej części artykułu).

            Warto korzystać z przywileju, jakim jest możliwość składania apelacji. Kto wie, może akurat sąd I instancji pominął jakieś ważne kwestie dotyczące sprawy, co wpływa na wydany wyrok.

  Komu przysługuje prawo do apelacji?

  W postępowaniu cywilnym uprawionymi do składania apelacji są:

  • strony postępowania
  • prokurator
  • Rzecznik Praw Obywatelskich
  • Rzecznik Praw Dziecka
  • organizacje pozarządowe
  • inne podmioty działające na zasadach prokuratora, w określonych sprawach.

  W postępowaniu karnym uprawnionymi do składania apelacji tak samo, jak w postępowaniu cywilnym są strony postępowania.

  Uwaga! Jeśli zaś apelację chce wnieść pokrzywdzony, może on to zrobić wyłącznie w sytuacji, kiedy zapadł wyrok warunkowo umarzający postępowanie, a także został on wydany na posiedzeniu.

  Kiedy można złożyć apelację?

            Złożenie apelacji może nastąpić, jeśli zostały spełnione określone warunki, tj.

  • wydanie orzeczenia, od którego przysługuje apelacja
  • istnienie podmiotu uprawionego do wniesienia apelacji (osoby posiadającej legitymację, sprawowanego przez siebie stanowiska, bądź osoby w charakterze pokrzywdzonego).

  Co powinna zawierać apelacja?

            Jeśli osoba składająca apelację, chce by była ona skuteczna i przyjęta przez sąd, musi zawrzeć w niej najważniejsze kwestie:

  • oznaczenie wyroku, od którego składana jest apelacja wraz ze wskazaniem czy zaskarżany jest cały wyrok, czy jego część
  • skrupulatne przedstawienie zarzutów
  • uzasadnienie tych zarzutów
  • w razie potrzeby powołanie nowych faktów lub dowodów ze wskazaniem, że ich przedstawienie w sądzie I instancji nie mogło być możliwe
  • wniosek o zmianę lub uchylenie wyroku.

  Co więcej, jeśli apelacja dotyczy sprawy cywilnej np. podziału majątku w apelacji, należy określić wartość przedmiotu zaskarżenia.

  W jakim terminie i gdzie złożyć apelację?       

          Kiedy apelacja została prawidłowo sporządzona, czas na jej złożenie. Osoba wyrażająca chęć złożenia apelacji jest zobowiązań dostarczyć ją w terminie 2 tygodni od dnia dostarczenia stronie wyroku z uzasadnieniem.

  Odpowiednim miejscem dostarczenia apelacji jest sąd, który wydał wyrok. Do niego składa się apelację, natomiast on przekazuję ją do sądu właściwego dla rozpoznania tej konkretnej apelacji.

  Jeżeli w I instancji sprawa pozostawała w rozpoznaniu przez Sąd Rejonowy, wówczas sądem właściwym do rozpoznania apelacji jest sąd okręgowy. Natomiast, gdy w I instancji o sprawie rozstrzygał Sąd Okręgowy, to sądem właściwym do rozpoznania apelacji jest Sąd Apelacyjny.

  Postępowanie Sądu II instancji?

          Po wniesieniu apelacji czas na krok ze strony sądu, który wydał wyrok. Sąd I instancji sprawdza bowiem, czy apelacja została złożona w terminie, czy zawiera wymagalne elementy ustawowe oraz, czy jest dopuszczalna. Na tym etapie apelacja może być odrzucona, sąd może wezwać składającego do uzupełniania braków lub zatwierdzić apelację. Jeżeli apelacja została prawidłowo wniesiona, jej odpis doręcza się stronie przeciwnej. Pamiętaj, że strona przeciwna może wnieść odpowiedź na apelację w ciągu 2 tygodni od dnia otrzymania jej odpisu. Następnie wszystkie akta i wymagalne dokumenty sąd I instancji, przekazuje sądowi II instancji. W tym momencie rozpoczyna się postępowanie apelacyjne. Po jego przeprowadzeniu sąd odwoławczy wyda jedno z następujących rozstrzygnięć:

  • oddali apelację (gdy jest bezzasadna)
  • wyda orzeczenie tyczące się sprawy i dokona zmiany wyroku zaskarżonego
  • uchyli zaskarżony wyrok i przekaże go sądowi I instancji do ponownego rozpatrzenia
  • uchyli zaskarżony wyrok i odrzuci pozew
  • umorzy postępowanie.

  W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

  Zobacz także:
  Dobrowolne poddanie się karze
  Rozprawa sądowa w sprawie karnej
  Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

       

  Arkadiusz Słupek

  Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie spadkowym oraz prawie własności. Zajmuje się sprawami z tematyki prawa karnego oraz doradztwem obsługi prawnej firm. Oferuje doradztwo w języku angielskim, mając na uwadze klientów obcojęzycznych.