List żelazny

Arkadiusz Słupek

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie spadkowym oraz prawie własności. Zajmuje się sprawami z tematyki prawa karnego oraz doradztwem obsługi prawnej firm. Oferuje doradztwo w języku angielskim, mając na uwadze klientów obcojęzycznych.

Przesłanki wydania listu żelaznego; postępowanie w sprawie wydania listu żelaznego

Jeżeli oskarżony przebywający za granicą złoży oświadczenie, że stawi się do sądu lub do prokuratora w oznaczonym terminie pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy, właściwy miejscowo sąd okręgowy może wydać oskarżonemu list żelazny.

W postępowaniu przygotowawczym list żelazny może być wydany na wniosek prokuratora albo przy braku jego sprzeciwu.

Udział prokuratora w posiedzeniu w przedmiocie wydania listu żelaznego jest obowiązkowy.

Wydając list żelazny, sąd uchyla tymczasowe aresztowanie. Postanowienie o uchyleniu tymczasowego aresztowania staje się wykonalne z dniem uprawomocnienia się postanowienia o wydaniu listu żelaznego.

Warunki listu żelaznego; odwołanie

List żelazny zapewnia oskarżonemu pozostawanie na wolności aż do prawomocnego ukończenia postępowania, jeżeli oskarżony:

1) będzie się stawiał w oznaczonym terminie na wezwanie sądu, a w postępowaniu przygotowawczym – także na wezwanie prokuratora;

2) nie będzie się wydalał bez pozwolenia sądu z obranego miejsca pobytu w kraju;

3) nie będzie nakłaniał do fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób starał się utrudniać postępowanie karne.

W razie nieusprawiedliwionego niestawienia się oskarżonego na wezwanie lub naruszenia innych warunków wymienionych w 1), właściwy miejscowo sąd okręgowy orzeka o odwołaniu listu żelaznego.

W postępowaniu przygotowawczym odwołanie listu żelaznego następuje na wniosek prokuratora.

List żelazny i poręczenie majątkowe

Wydanie listu żelaznego można uzależnić od złożenia poręczenia majątkowego.

W razie odwołania listu żelaznego, wartości majątkowe udzielone z tytułu poręczenia ulegają przepadkowi lub ściągnięciu.

Zażalenie

Na postanowienie w przedmiocie listu żelaznego przysługuje zażalenie.

Wniosek o wydanie listu żelaznego a rozpoznanie wniosku o tymczasowe aresztowanie

Wniosek o wydanie listu żelaznego nie wstrzymuje rozpoznania wniosku o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania.

Kancelaria Adwokacka ZSH – Adwokat Rzeszów

Arkadiusz Słupek

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie spadkowym oraz prawie własności. Zajmuje się sprawami z tematyki prawa karnego oraz doradztwem obsługi prawnej firm. Oferuje doradztwo w języku angielskim, mając na uwadze klientów obcojęzycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *