Podział majątku Art. 567 KPC – Postępowanie o podział majątku wspólnego

Arkadiusz Słupek

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie spadkowym oraz prawie własności. Zajmuje się sprawami z tematyki prawa karnego oraz doradztwem obsługi prawnej firm. Oferuje doradztwo w języku angielskim, mając na uwadze klientów obcojęzycznych.

Do podziału majątku zazwyczaj dochodzi po ustaniu małżeństwa. Jednak w niektórych przypadkach podziału majątku możesz dokonać przed rozwodem lub w jego trakcie. Zaraz obok rozwodu zawsze pojawia się temat podziału majątku, chyba że podpisałeś/podpisałaś intercyzę ze swoim małżonkiem.

Jak dokonać podziału majątku? Czym jest intercyza? I co wchodzi w majątek wspólny małżonków, dowiesz się z tego artykułu.

Czym jest podział majątku?

Podział majątku to rozdzielenie pomiędzy małżonkami konkretnych elementów majątkowych, które należą do majątku wspólnego małżonków. Z drugiej zaś strony podział majątku polega na zachowaniu przez wyłącznie jednego z małżonków praw lub rzeczy wchodzących do majątku wspólnego na własność.

Majątek małżonków – co się na niego składa?

Majątek małżonków składa się z dwóch części:

 • majątku osobistego
 • majątku wspólnego.
Podział majątku

Majątek osobisty

Do majątku osobistego wchodzą składniki majątkowe, które nabyłeś przed zawarciem związku małżeńskiego, a tym samym przed powstaniem wspólności majątkowej. Twój majątek osobisty to także składniki majątkowe nabyte poprzez:

 • zapis lub darowiznę (chyba że spadkodawca lub darczyńca postanowił inaczej),
 • dziedziczenie,
 • przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania Twoich osobistych potrzeb,
 • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko Tobie
 • przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
 • przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia
 • prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,
 • przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Majątek wspólny

          Majątek wspólny małżonków powstaje wraz z zawarciem związku małżeńskiego. Do majątku wspólnego wchodzą wszystkie składniki majątkowe, które zostały pozyskane przez oboje małżonków lub jednego z nich w czasie trwania małżeństwa. W majątek wspólny Twój i Twojego małżonka według art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wchodzi:  

 • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków
 • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków
 • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków
 • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a subkonto w ramach konta ubezpieczonego ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Co jeszcze wchodzi do majątku wspólnego małżonków?

          W skład majątku wspólnego małżonków wchodzą również inne prawa i rzeczy, które nie zostały wymienione w powyższym przepisie. Do majątku wspólnego małżonków możemy zaliczyć np.:

-prawo do własności wybudowanego budynku

-spółdzielcze prawo do lokalu

-akcje i udziały nabyte przez małżonka ze środków pochodzących z majątku wspólnego

-posiadanie nieruchomości

-przedmioty zwykłego urządzenia domowego.

Rozdzielność majątkowa a podział majątku wspólnego

          Bardzo często rozdzielność majątkowa kojarzy się z intercyzą. Jednak pamiętaj, iż rozdzielność majątkową można zawrzeć zarówno przed wstąpieniem w związek małżeński, jak i w czasie trwania małżeństwa. Podpisane rozdzielności majątkowej eliminuje konieczność przeprowadzenia postępowania o podział majątku w przypadku separacji czy rozwodu.

O rozdzielności majątkowej w tym artykule byłby na tyle, gdyż poświęcimy temu oddzielny artykuł.

Jak dokonać podziału majątku po rozwodzie?

           Dokonanie podziału majątku po rozwodzie jest możliwe na dwa sposoby. Po pierwsze możesz podzielić go poprzez zawarcie ugody z byłym małżonkiem lub poprzez rozprawę sądową.  Czym charakteryzuje się każdy z tych sposobów wspólnego podziału majątku? Zacznijmy od scharakteryzowania polubownego sposobu dokonania podziału majątku, czyli ugody.

          Zawarcie ugody przez byłych małżonków w przedmiocie podziału majątku jest znacznie szybszym i prostszym sposobem na dokonanie podziału majątku. Co więcej, przeprowadzone negocjacje są tańsze niż postępowanie sądowe. Jeśli jednak myślisz, że Twój małżonek nie zechce negocjować, gdyż nie należy do ludzi ugodowych, nie podawaj się. Zawsze możesz spróbować podjąć próbę negocjacji. W przypadku, kiedy nie dojdziecie do porozumienia, zaczniesz myśleć o sądowym podziale majątku.

Sądowy podział majątku

          Nie doszedłeś do porozumienia ze swoim byłym małżonkiem? Występuje pomiędzy wami spór co do podziału majątku a dokładniej co do jego równego podziału? To czas na sądowy podział majątku wspólnego.

          Jeśli rozwiodłeś się ze swoim małżonkiem, oznacza to, że ustała między wami wspólność ustawowa, a więc bez przeszkód możesz żądać podziału majątku. Postępowania sądowego w sprawie podziału majątku rozpoczyna się wraz z wniesieniem wniosku o podział majątku przez jednego z małżonków.

          Pamiętaj! Również przed sądem możesz zawrzeć ugodę dotyczącą podziału majątku. Oczywiście, jeśli do tego nie dojdzie, to sąd podzieli Wasz majątek.

          Na jakiej podstawie i w jaki sposób sąd dokonuje podziału majątku wspólnego małżonków? O tym w kolejnym artykule.

Arkadiusz Słupek

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie spadkowym oraz prawie własności. Zajmuje się sprawami z tematyki prawa karnego oraz doradztwem obsługi prawnej firm. Oferuje doradztwo w języku angielskim, mając na uwadze klientów obcojęzycznych.

3 Komentarze

 1. Dziękuję za świetny artykuł na temat postępowania o podział majątku! Przyda się w mojej sprawie.

 2. Na prawdę rzeczowo przedstawione zagadnienie postępowania o podział majątku wspólnego. Na pewno jeszcze nie raz wrócę do tego artykułu. Pozdrawiam

 3. Właśnie jestem w trakcie postępowania o podział majątku wspólnego. Przeczytanie tego artykułu wiele mi pomogło i rozjaśniło pewne kwestie. Dziękuję bardzo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *