PRAWO Karne

Prywatny akt oskarżenia

Kancelaria Adwokacka ZSH w swoim zespole skupia doświadczonych adwokató specjalizujących się w prawie karny, do którego należy prywatny akt oskarżenia. Znajdując się na tej stronie, zapewne jesteś zdecydowany na złożenie prywatnego aktu oskarżenia ale potrzebujesz w tym przedmiocie pomocy profesjonalnego pełnomocnika? Skontaktuj się z nami, a udzielimy Ci potrzebnej pomocy i udzielimy niezbędnych informacji.

Jeśli zaś chcesz dowiedzieć się istotnych informacji o prywatnym akcie oskarżenia, przeczytaj ten artykuł do końca.

Prywatny akt oskarżenia – czym się charakteryzuje?

Przestępstwa, a dokładnie ich większość w polskim porządku prawnym ścigane są przez organy państwowe. Jednak niektóre z nich wymagają samej inicjatywy pokrzywdzonego, aby policja czy prokuratura mogła zacząć działać. Przestępstwa ścigane z prywatnego aktu oskarżenia są tzw. przestępstwami prywatnoskargowymi. Czym zatem jest sam prywatny akt oskarżenia?

Jeżeli wobec Ciebie dopuszczono się przestępstwa należącego do zbioru przestępstw prywatnoskargowych, możesz jako pokrzywdzony złożyć prywatny akt oskarżenia. Prywatny akt oskarżenia umożliwia pokrzywdzonemu złożenie zawiadomienia o dopuszczeniu się wobec niego przestępstwa, którego dalsze działania przejmuje policja bądź prokuratura. Jednak na samym początku to Ty musisz podjąć decyzję o złożeniu prywatnego aktu oskarżenia.

Uwaga! Jak już wspomniano wyżej, tylko w przypadku niektórych przestępstw dopuszczonych się wobec Ciebie będziesz mógł złożyć prywatny akt oskarżenia.

Jakie przestępstwa obejmuje prywatny akt oskarżenia?

Katalog przestępstw prywatnoskargowych w ramach którego możesz złożyć prywatny akt oskarżenia jest nie duży. Należy do niego np. zniewaga, zniesławienie czy naruszenie nietykalności cielesnej. Jeżeli dopuszczono się wobec Ciebie, któregoś z tych przestępstw przysługuje Ci możliwość złożenia prywatnego aktu oskarżenia.

Kiedy złożyć prywatny akt oskarżenia?

Czas na złożenie prywatnego akt oskarżenia jest dość długi, a więc spokojnie nie musisz się martwić, że sprawca uniknie kary. Jednak czas ten ulega przedawnieniu, warto więc znać jego ramy czasowe.

Prywatny akt oskarżenia powinieneś złożyć w przeciągu roku od dnia dowiedzenia się, kim jest sprawca przestępstwa. Pamiętaj! Czas ten nie może być jednak dłuższy niż 3 lata od dnia popełnienia przestępstwa.

Wystosowano wobec Ciebie prywatny akt oskarżenia? I co teraz?

Odebrałeś właśnie list, w którym znajdujesz prywatny akt oskarżenia? Wpadasz w panikę i nie wiesz, co masz robić?

W pierwszej kolejności zastanów się, czy opisane zarzuty są słuszne wobec Twojej osoby. Po drugie, jeżeli z jakichkolwiek przyczyn dopuściłeś się opisanego czynu w prywatnym akcie oskarżenia, spróbuj pojednać się z pokrzywdzonym, jeśli to nie pomoże będziesz zmuszony wstawić się na rozprawę w sądzie. W tej sytuacji rozważ, czy dasz radę sam się bronić, czy może potrzebujesz pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu prywatnego aktu oskarżenia? A może chcesz uzyskać poradę profesjonalnego adwokata w przedmiocie prywatnego aktu oskarżenia? Skontaktuj się z naszą Kancelarią, pomożemy Ci rozwiązać Twoje problemy.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Prywatny akt oskarżenia jest to podjęta samodzielna decyzja pokrzywdzonego  w sprawie zgłoszenia dopuszczenia się wobec niego przestępstwa. Osobie, która została pokrzywdzona przez przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego, przysługuje prawo złożenia w sądzie prywatnego aktu oskarżenia. Prywatny akt oskarżenia musi spełniać wszystkie wymogi formalne pisma procesowego. Katalog przestępstw, wobec których można składać prywatny akt oskarżenia, jest niewielki, gdyż pozostałymi przestępstwami zajmują się organy ścigania.

Prywatny akt oskarżenia może wnieść osoba pokrzywdzona, wobec której dopuszczono się przestępstwa.

Przestępstwa są ścigane z prywatnego aktu oskarżenia, kiedy należą do zbioru katalogu, którymi nie zajmują się organy uprawione do ścigania, a więc nie prowadzą postępowania przygotowawczego.

Do przestępstw ściganych z prywatnego aktu oskarżenia zaliczamy:

  • Przestępstwo zniesławienia
  • Przestępstwo zniewagi
  • Przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej
  • Przestępstwo spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu
  • Przestępstwo nieumyślnego spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu

Prywatny akt oskarżenia podlega opłacie w wysokości 300 złotych.

Prywatny akt oskarżenia należy złożyć w terminie 1 roku od dnia dowiedzenia się o tożsamości sprawcy, ale nie później niż po upływie 3 lat od popełnienia przestępstwa.

Jeżeli prywatny akt oskarżenia zostanie złożony po wymagalnym terminie, wówczas przestępstwo będące przedmiotem prywatnego aktu oskarżenia ulega przedawnieniu.

 

Prywatny akt oskarżenia należy wnieść do sądu właściwego do rozpoznawania spraw w I instancji. Musisz koniecznie znać regułę ogólną. Otóż właściwy jest ten sąd, w którego okręgu popełniono przestępstwo. Czyn zabroniony uważa się za popełniony w miejscu, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany, albo gdzie skutek stanowiący znamię czynu zabronionego nastąpił lub według zamiaru sprawcy miał nastąpić.

Przymus adwokacki nie obejmuje prywatnego aktu oskarżenia. Oznacza to, iż prywatny akt oskarżenia nie musi być przez niego podpisany.

Tak. Oskarżyciel prywatny jest zobowiązany do uczestnictwa zarówno w posiedzeniu pojednawczym, które poprzedza rozprawę główną w przestępstwach prywatnoskargowych, jak również i na rozprawie głównej.

Tak, oskarżyciel prywatny może wycofać złożony wcześniej prywatny akt oskarżenia, czyli odstąpić od oskarżenia, ale musi tego dokonać przed rozpoczęciem przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej. A oświadczenie to można złożyć tylko do chwili wydania przez sąd postanowienia o umorzeniu postępowania.

Oskarżony nie jest zobowiązany do uczestnictwa w rozprawie. Może więc sam podjąć decyzje czy weźmie w niej udział, czy też nie. Jednak w pewnych wypadkach sąd może zobowiązać oskarżonego do obecności.

Prywatnego aktu oskarżenia można dokonać na dwa sposoby.

Po pierwsze, w formie pisemnej poprzez sporządzenie aktu oskarżenia, wskazując w nim osobę oskarżaną oraz zarzucane jej czyny i dowody udawadniające jej winę. A następnie złożyć go do sądu.

Po drugie można złożyć prywatny akt oskarżenia poprzez ustną lub pisemną skargę na policji, która następnie zostanie przekazana do sądu.

Posiedzenie pojednawcze przeprowadza sam sąd w składzie jednego sędziego.

Nie. Prywatny akt oskarżenia, a subsydiarny akt oskarżenia to odrębne możliwości ścigania przestępstw. Subsydiarny akt oskarżenia to w pewnym sensie instytucja umożliwiająca pokrzywdzonemu włączenie się do postępowania i występowania w nim jako oskarżyciel posiłkowy. Subsydiarny akt oskarżenia dotyczy wyłącznie przestępstw ściganych z urzędu lub na wniosek pokrzywdzonego.

Natomiast prywatny akt oskarżenia umożliwia osobą pokrzywdzonym rozpoczęcie działań w przedmiocie dokonania oskarżenia osoby, która popełniła przestępstwo. Prywatny akt oskarżenia jak wcześniej wspomnieliśmy stosowany jest do określonego katalogu przestępstw.

W razie umorzenia postępowania z uwagi na niestawiennictwo oskarżyciela prywatnego i jego pełnomocnika na rozprawie lub posiedzeniu pojednawczym nie ma możliwości ponownego wniesienia aktu oskarżenia w tej samej sprawie, przeciwko temu samemu oskarżonemu.

Posiedzenie pojednawcze rozpoczyna się wezwaniem stron do pojednania. W protokole posiedzenia pojednawczego należy w szczególności zaznaczyć stanowisko stron wobec wezwania do pojednania oraz wyniki przeprowadzonego posiedzenia pojednawczego. Jeżeli doszło do pojednania, protokół podpisują także strony.

Porozmawiajmy o Twojej sprawie

Zapraszamy do naszej kancelarii lub kontaktu przez maila, telefon lub formularz kontaktowy na dole strony.

ARTYKUŁY

Nasze wpisy powiązane z prywatnym aktem oskarżenia

Prywatny akt oskarżenia

Prywatny akt oskarżenia

Większość przestępstw ściganych jest przez organy państwowe, tylko nielicznewymagają samej inicjatywy pokrzywdzonego. Chodzi tutaj oczywiście...

Zapraszamy do naszej kancelarii od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 17:00 oraz w soboty w godzinach 10:00 – 13:00.

Potrzebujesz konsultacji? Napisz: