Rozwód bez orzekania o winie

Marianna Horowska-Worytko

Prawnik i Mediator Sądowy posiadający bogate doświadczenie. Skupiający swoje zainteresowanie zawodowe w szczególności na prawie karnym i prawie rodzinnym. Ponadto prężnie działa jako mediator w sprawach cywilnych (w tym rodzinnych) i gospodarczych mając na względzie doradzanie stronom jak najkorzystniejszych rozwiązań. Mediator w Centrum Mediacji KNF przy Sądzie Polubownych.

Zadajesz sobie pytanie – W jaki sposób mogę się rozwieść? Sposobów na rozwiązanie małżeństwa jest kilka.
W tym artykule przedstawiamy jeden z wariantów zakończenia małżeństwa – rozwód bez orzekania o winie.

Rozwód bez orzekania o winie – czym jest ?

Rozwód bez orzekania o winie jest najbardziej polubowną formą rozwiązania małżeństwa, gdyż małżonkowie planujący się rozwieść muszą dojść
do porozumienia. Najprościej tłumacząc, między małżonkami nie występuję spór w kwestii warunków rozstania.

Nie istnieją szczególne wymagania dotyczące rozwodu bez orzekania o winie. Zarówno w rozwodzie bez orzekania o winie, jak i w innych sposobach rozwiązania małżeństwa musi nastąpić bezwarunkowe zerwanie więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej między małżonkami.

Przed przystąpieniem do rozwodu bez orzekania
o winie warto wiedzieć!        

Kiedy oboje małżonkowie doszli do porozumienia w kwestii rozwodu i wybrali rozwód bez orzekania o winie, każdy z nich musi złożyć zgodny pozew
w tym przedmiocie. Uwaga! Jeśli oboje małżonkowie nie wniosą takiego pozwu, sąd w toku przeprowadzanego postępowania rozwodowego będzie musiał obarczyć winą za rozpad małżeństwa jednego z małżonków.

Przy rozwodzie bez orzekania o winie sąd nie wysłuchuje świadków, a jedynie przesłuchuje małżonków w celu sprawdzenia, czy między małżonkami doszło do rozpadu małżeństwa. Pominięcie wysłuchania zeznań świadków, których niekiedy może być nawet 10 z każdej ze stron, znacznie skraca czas postępowania rozwodowego. Mając na uwadze, że nie zawsze świadkowie mogą się wstawić, co wydłuża postępowanie rozwodowe o następną i następną rozprawę.

Co więcej, małżonkowie nie muszą zbierać dowodów na winne drugiego małżonka, a więc kolejny elementy rozwodu bez orzekania o winie pozwalający
na zaoszczędzenie czasu.

Rozwód bez orzekania o winie –pozew

Pozew składany w sprawie rozwodu bez orzekania o winie zawiera podstawowe elementy jak wskazanie stron postępowania, wskazanie żądań oraz określenie sądu, do którego kierowany jest pozew. Najważniejszą zaś jego częścią jest skonstruowanie uzasadnienia. To na jego podstawie sąd stwierdzi, czy istnieją przesłanki do rozwiązania małżeństwa i jakie są jego przyczyny. Pamiętaj…uzasadnienie powinno wskazywać na trwały rozpad między małżonkami więzi duchownej, fizycznej, a także gospodarczej. Uzasadnienie przy rozwodzie bez orzekania o winie jest bardziej ogólne niż szczegółowe.
Co to oznacza? Należy w nim wskazać przyczynę decyzji o rozwiązaniu małżeństwa np. różnica charakterów czy wyznawanie innych wartości, ale nie opisywać, jakie są to różnice, jakie wartości wyznaje każdy z małżonków itd.  Ma być one zwięzłe i na temat, obszerne i szczegółowe opisy warto pozostawić na inną formę rozwodu, gdyż sąd może, ale nie musi dopatrzyć się winy jednego z małżonków, kiedy jedno z nich opisze np. nadużywanie alkoholu
i dopuszczanie się przemocy fizycznej w rodzinnie.

Alimenty po rozwodzie bez orzekania o winie

Alimenty po rozwodzie bez orzekania o winie należą się zarówno dzieciom, jak i drugiemu małżonkowi.  

W kwestii alimentów na dzieci sposób rozwiązania małżeństwa nie ma znaczenia. Możesz zapoznać się z informacjami o alimentach na dzieci w naszym artykule Alimenty na dziecko 

Inaczej wygląda sprawa w przypadku alimentów na małżonka po rozwodzie. Alimentom na małżonka poświęciliśmy oddzielny artykuł, który możesz przeczytać tutaj – Alimenty na małżonka po rozwodzie

Warto jednak przypomnieć, że przy rozwodzie bez orzekania o winie istnieje możliwość ubiegania się o alimenty tylko w sytuacji popadnięcia małżonka
w niedostatek.

Rozwód bez orzekania o winie, a kontakty z dziećmi

Jeśli małżonkowie podejmujący decyzje o rozwodzie posiadają małoletnie dzieci, powinni zadbać o ustalenie kontaktów. Mogą sami zaproponować,
jak będzie wyglądały ich kontakty z dzieckiem lub sąd sam je ustali. To bardzo ważna kwestia, przy posiadaniu małoletnich dzieci. Wychowywanie dziecka przez oboje rodziców, gdy nie pozostają w związku małżeńskim, wymaga ustaleniu podstawowych spraw, np. kto spędza z dzieckiem 2 weekendy
w miesiącu, kto zawodzi dziecko do szkoły, czy spędza z nim wakacje.

Co więcej, sąd rozstrzygnie w sprawie rozwodowej o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej czy ustaleniu miejsca zamieszkania dziecka.
Może również, lecz nie musi poruszyć kwestie podziału majątku.

Koszty rozwodu bez orzekania o winie

Zazwyczaj spotykamy się z sytuacją, kiedy to strona przegrywająca ponosi koszty rozwodowe. Przy rozwodzie bez orzekania o winie nie istnieje strona przegrywająca. Kto zatem ponosi koszty? Koszty sądowe ponosi zarówno jedna, jak i druga strona po połowie. Jeśli strony posiadają swoich pełnomocników to w interesie każdego z nich leży opłacenie swojego adwokata.

Powód uiszczając opłatę sądową od pozwu w wysokości 600 zł, zobowiązuje pozwanego do zwrócenia kosztów w wysokości 150 złotych. Również pozostałą część opłat 300 zł kwoty od pozwu sąd zwraca powodowi, a więc powód ponosi koszt całego procesu w wysokości 150 złotych.

Chcesz się rozwieść bez orzekania o winie drugiego małżonka lub interesuje Cię kwestia ustalenia kontaktów, czy zasądzenia alimentów na rzecz małoletniego dziecka, skontaktuj się z naszą kancelarią. Profesjonalna grupa prawników jest gotowa odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania
i poprowadzić Twoje sprawy.

Zobacz także:
Rozwód z orzeczeniem o winie
Alimenty na dziecko 

Marianna Horowska-Worytko

Prawnik i Mediator Sądowy posiadający bogate doświadczenie. Skupiający swoje zainteresowanie zawodowe w szczególności na prawie karnym i prawie rodzinnym. Ponadto prężnie działa jako mediator w sprawach cywilnych (w tym rodzinnych) i gospodarczych mając na względzie doradzanie stronom jak najkorzystniejszych rozwiązań. Mediator w Centrum Mediacji KNF przy Sądzie Polubownych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *