Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Arkadiusz Słupek

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie spadkowym oraz prawie własności. Zajmuje się sprawami z tematyki prawa karnego oraz doradztwem obsługi prawnej firm. Oferuje doradztwo w języku angielskim, mając na uwadze klientów obcojęzycznych.

Niejednokrotnie ktoś staje się ofiarą, czy świadkiem popełnienia przestępstwa, ale nie wie, jak i gdzie może to zgłosić. Często więc pozostawia sprawę
bez rozpoznania, a sprawca pozostaje bezkarny. To zła droga! Puszczając płazem przestępstwo, można narazić nie tylko siebie, ale i innych, dając sprawcy niejako przyzwolenie na tego typu zachowanie.

Czym jest zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa?

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa jest instytucją umożliwiającą zainicjowanie wszczęcia postępowania karnego przeciwko sprawcy przestępstwa. Podjąć może je zarówno pokrzywdzony, jak i świadek. Obowiązek poinformowania organów ścigania o popełnieniu czynu zabronionego mają też osoby, które dowiedziały się o przestępstwie przypadkiem. To przestępstwo musi jednak należeć do przestępstw ściganych z urzędu. Czyny karalne ścigane z prywatnego aktu oskarżenia nie wchodzą w grę.

Zapoznaj się z artykułem, z którego dowiesz się więcej na temat prywatnego aktu oskarżenia – Prywatny akt oskarżenia

Jak złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa?  

 Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa można złożyć w formie:

-ustnej

-pisemnej.

Poprzez formę pisemną należy rozumieć sporządzenie pisma w wersji papierowej. Pismo to sporządzone może być przez samego zgłaszającego zawiadomienie lub pełnomocnika. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa wysłać można lub dostarczyć osobiście na policję,
lub prokuraturę (do biura podawczego). Jeśli chodzi o formę ustną, osoba wyrażająca chęć złożenia zawiadomienia może udać się na policję. Na komisariacie zostanie ona przesłuchana w roli świadka,  a z jej zeznań zostanie sporządzony protokół.

Jakie elementy powinno zawierać zawiadomienie pisemne?

  • dane adresowe pobliskiego komisariatu policji lub prokuratury, do którego zainteresowany kieruje pismo
  • dane osobowe osoby składającej zawiadomienie
  • opis sprawcy lub dane sprawy (tylko wtedy, gdy są znane)
  • opis świadków, czy ich dane (jeśli są znane)
  • wyczerpujący opis zdarzenia w tym wskazanie dowodów np. zaświadczenie lekarskie (wydane przez lekarza sądowego), wskazanie miejsca zdarzenia, czy znaków szczególnych,
  • podpis zawiadamiającego.

Pamiętaj… zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa powinno zawierać jak najwięcej konkretnych informacji. Pomoże to organom ścigania w znacznie szybszy sposób ująć podejrzanego. Tym samym sprawa zakończy się bez zbędnych wezwań poszkodowanego w celu doprecyzowania jego zeznań.

Potwierdzenie przekazania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa

 Pokrzywdzony, czy świadek dokonujący zawiadomienia może, ale nie musi uzyskać potwierdzenie jego dostarczenia. Zalecamy jednak o takie potwierdzenie zadbać. Osoba wnosząca pismo ma pewność, iż zostało ono dostarczone.

 Jeżeli pismo wysyłane jest listownie, lepiej wybrać list ze zwrotnym potwierdzeniem. W przypadku zaś złożenia go osobiście w biurze podawczym poprosić należy o pokwitowanie poświadczające.

Anonimowe zawiadomienie o możliwości popełnieniu przestępstwa

Dodatkowym rodzajem zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa jest jego anonimowe złożenie. Autor zawiadomienia jest nieznany i może taki pozostać do zakończenia sprawy. W wyjątkowych sytuacjach jego osoba zostanie ujawniona. Anonim może sporządzić zawiadomienie pisemnie, nie podając w nim swoich danych osobowych lub podać dane nieprawdziwe, pozostawić zawiadomienie bez podpisu. Podczas rozmowy telefonicznej wystarczy, że dzwoniący się nie przedstawi.

Podsumowując, zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa można złożyć w każdej sprawie.  Sprawy muszą dotyczyć jednak przestępstw ściganych z urzędu. Można tego dokonać listownie lub osobiście, ujawniając swoje dane lub pozostając anonimowym.

          Jeśli potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, skontaktuj się z naszą Kancelarią. Świadczymy porady prawne na najwyższym poziomie, zmierzając do ochrony Twoich interesów.

Zobacz też:
Prywatny akt oskarżenia
Przesłuchanie podejrzanego – jak wygląda?

Arkadiusz Słupek

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie spadkowym oraz prawie własności. Zajmuje się sprawami z tematyki prawa karnego oraz doradztwem obsługi prawnej firm. Oferuje doradztwo w języku angielskim, mając na uwadze klientów obcojęzycznych.