Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Arkadiusz Słupek

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie spadkowym oraz prawie własności. Zajmuje się sprawami z tematyki prawa karnego oraz doradztwem obsługi prawnej firm. Oferuje doradztwo w języku angielskim, mając na uwadze klientów obcojęzycznych.

Niejednokrotnie ktoś staje się ofiarą, czy świadkiem popełnienia przestępstwa,
ale nie wie, jak i gdzie może to zgłosić. Często więc pozostawia sprawę bez rozpoznania,
a sprawca pozostaje bezkarny. To zła droga! Puszczając płazem przestępstwo, można
narazić nie tylko siebie, ale i innych, dając sprawcy niejako przyzwolenie na tego typu
zachowanie.

Czym jest zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa?

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa jest instytucją
umożliwiającą zainicjowanie wszczęcia postępowania karnego przeciwko sprawcy
przestępstwa. Podjąć może je zarówno pokrzywdzony, jak i świadek. Obowiązek
poinformowania
organów ścigania o popełnieniu czynu zabronionego mają też osoby,
które dowiedziały się o przestępstwie przypadkiem. To przestępstwo musi jednak
należeć do przestępstw ściganych z urzędu. Czyny karalne ścigane z prywatnego aktu
oskarżenia nie wchodzą w grę.

Zapoznaj się z artykułem, z którego dowiesz się więcej na temat prywatnego aktu
oskarżenia – Prywatny akt oskarżenia

Jak złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa?

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa można złożyć w formie:
-ustnej
-pisemnej.

Poprzez formę pisemną należy rozumieć sporządzenie pisma w wersji papierowej.
Pismo to sporządzone może być przez samego zgłaszającego zawiadomienie
lub pełnomocnika.
Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa wysłać
można lub dostarczyć osobiście na policję, lub prokuraturę
(do biura podawczego).
Jeśli chodzi o formę ustną, osoba wyrażająca chęć złożenia zawiadomienia może udać
się na policję. Na komisariacie zostanie ona przesłuchana w roli świadka,  a z jej zeznań
zostanie sporządzony protokół.

Jakie elementy powinno zawierać zawiadomienie pisemne?

-dane adresowe pobliskiego komisariatu policji lub prokuratury, do którego
zainteresowany kieruje pismo
-dane osobowe osoby składającej zawiadomienie
-opis sprawcy lub dane sprawy (tylko wtedy, gdy są znane)
-opis świadków, czy ich dane (jeśli są znane)
-wyczerpujący opis zdarzenia w tym wskazanie dowodów np. zaświadczenie
lekarskie (wydane przez lekarza sądowego), wskazanie miejsca zdarzenia,
czy znaków szczególnych,
-podpis zawiadamiającego.

Pamiętaj… zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa powinno
zawierać jak najwięcej konkretnych informacji. Pomoże to organom ścigania
w znacznie szybszy sposób ująć podejrzanego. Tym samym sprawa zakończy się bez
zbędnych wezwań poszkodowanego w celu doprecyzowania jego zeznań.

Potwierdzenie przekazania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa

Pokrzywdzony, czy świadek dokonujący zawiadomienia może, ale nie musi
uzyskać potwierdzenie jego dostarczenia.
Zalecamy jednak o takie potwierdzenie
zadbać. Osoba wnosząca pismo ma pewność, iż zostało ono dostarczone.

Jeżeli pismo wysyłane jest listownie, lepiej wybrać list ze zwrotnym
potwierdzeniem.
W przypadku zaś złożenia go osobiście w biurze podawczym
poprosić należy o pokwitowanie poświadczające.

Anonimowe zawiadomienie o możliwości popełnieniu przestępstwa

Dodatkowym rodzajem zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa
jest jego anonimowe złożenie. Autor zawiadomienia jest nieznany i może taki pozostać
do zakończenia sprawy. W wyjątkowych sytuacjach jego osoba zostanie ujawniona.
Anonim może sporządzić zawiadomienie pisemnie, nie podając w nim swoich danych
osobowych lub podać dane nieprawdziwe
, pozostawić zawiadomienie bez podpisu.
Podczas rozmowy telefonicznej wystarczy, że dzwoniący się nie przedstawi.

Podsumowując, zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa można
złożyć w każdej sprawie. Sprawy muszą dotyczyć jednak przestępstw ściganych z
urzędu. Można tego dokonać listownie lub osobiście, ujawniając swoje dane lub
pozostając anonimowym.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu zawiadomienia o możliwości
popełnienia przestępstwa, skontaktuj się z naszą Kancelarią. Świadczymy porady
prawne na najwyższym poziomie, zmierzając do ochrony Twoich interesów.

Zapoznaj się także z:
Prywatny akt oskarżenia
Przesłuchanie podejrzanego – jak wygląda?
Rozprawa sądowa w sprawie karnej

Arkadiusz Słupek

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie spadkowym oraz prawie własności. Zajmuje się sprawami z tematyki prawa karnego oraz doradztwem obsługi prawnej firm. Oferuje doradztwo w języku angielskim, mając na uwadze klientów obcojęzycznych.